x 

Shockwiz amordiseadistuse seadme renditingimused

Shockwiz amordiseadistuse seadme renditingimused

Shockwiz amordiseadistuse seadme renditingimused:

 1. Rendi algus. Rentimise aeg algab Shockwiz´i üle andmisest rentnikule.
 2. Rendiobjekti loovutamine rentnikule. 
  1. Rendileandja peab objekti üle andma rentnikule lepingus ettenähtud ajal.
  2. Rendilepingu sõlmimisel kohustub rendileandja märkima lepingusse rentimise väljarentimise hetkel objektil teadaolevad vead ja puudused.
  3. Rendileandja tagab, et rendi alguses on renditav objekt kasutuskõlbulik ning vastab tema poolt antud kirjeldusele.
  4. Rendi hind sisaldab Shockwiz´i kasutsmist ainult ühel jalgrattal.
  5. Rentnikul ei ole õigust anda objekti kolmandate isikute kasutusse ilma rendileandja loata.
 3. Rentnik on kohustatud objekti kasutama heaperemehelikult. 
 4. Rent ei sisalda objekti mitteheaperemehelikul, hoolimatul või pahatahtlikul kasutamisel või käitlemisel tekkivaid või sellest tingitud kahjusid. Nimetatud kahjude hüvitamise eest vastutab rentnik.
 5. Kahjude hüvitamine. Punktis 4 loetletud asjaoludel rentniku süül tekkinud kahjud hüvitab rentnik rendileandjale järgmiste põhimõtete järgi:
  1. Shockwiz on rentniku süü tõttu märkimisväärselt kahjustatud ja/või muul põhjusel kasutuskõlbmatu – hüvitise määr on 500 eurot.
  2. Rentniku süü tõttu tekkinud kahju hüvitamine toimub rendileandja nõudmisel hiljemalt 3 ööpäeva jooksul rendileandja põhjendatud nõude esitamisest.
  3. Rendileandja teostab rendi objekti ülevaatuse hiljemalt 3 ööpäeva jooksul peale objekti rentnikult kättesaamist ning teavitab avastatud puudustest rentnikku esimesel võimalusel mõistliku aja jooksul.
 6. Rendiobjekti tagastamine. 
  1. Objekt tuleb tagastada rendiperioodi viimasel päeval enne kella 15:00.
  2. Rentnik kohustub teavitama rendileandjat kõigist objektile rentimise käigus tekkinud kahjudest või vigadest objekti tagastamisel.
  3. Kui rentnik ei tagasta objekti õigeaegselt, peab ta maksma rendileandjale lisaks renti vastavalt hinnakirjale iga viivitatud ööpäeva eest kuni objekti tagastamiseni.

Minu konto

Kontakt

Riveante OÜ

Tüve tn 22a
13418 Tallinn, Estonia

Võta ühendust: +372 50 26 200

Reg nr: 11473210